man tirs ons tors fre lør søn
1
Leg i tumlerum 9-15
Leg i tumlerum 9-15 Børneboblen
jul 1 heldags
Leg i tumlerum 9-15 @ Børneboblen
Fri leg i hele Børneboblen! :D
2
Leg i tumlerum 9-15
Leg i tumlerum 9-15 Børneboblen
jul 2 heldags
Leg i tumlerum 9-15 @ Børneboblen
Fri leg i hele Børneboblen! :D
3
Leg i tumlerum 9-15
Leg i tumlerum 9-15 Børneboblen
jul 3 heldags
Leg i tumlerum 9-15 @ Børneboblen
Fri leg i hele Børneboblen! :D
4
Leg i tumlerum 9-15
Leg i tumlerum 9-15 Børneboblen
jul 4 heldags
Leg i tumlerum 9-15 @ Børneboblen
Fri leg i hele Børneboblen! :D
5
Leg i tumlerum 9-15
Leg i tumlerum 9-15 Børneboblen
jul 5 heldags
Leg i tumlerum 9-15 @ Børneboblen
Fri leg i hele Børneboblen! :D
6
7
8
Leg i tumlerum 9-15
Leg i tumlerum 9-15 Børneboblen
jul 8 heldags
Leg i tumlerum 9-15 @ Børneboblen
Fri leg i hele Børneboblen! :D
9
Leg i tumlerum 9-15
Leg i tumlerum 9-15 Børneboblen
jul 9 heldags
Leg i tumlerum 9-15 @ Børneboblen
Fri leg i hele Børneboblen! :D
10
Leg i tumlerum 9-15
Leg i tumlerum 9-15 Børneboblen
jul 10 heldags
Leg i tumlerum 9-15 @ Børneboblen
Fri leg i hele Børneboblen! :D
11
Leg i tumlerum 9-15
Leg i tumlerum 9-15 Børneboblen
jul 11 heldags
Leg i tumlerum 9-15 @ Børneboblen
Fri leg i hele Børneboblen! :D
12
Leg i tumlerum 9-15
Leg i tumlerum 9-15 Børneboblen
jul 12 heldags
Leg i tumlerum 9-15 @ Børneboblen
Fri leg i hele Børneboblen! :D
13
14
20
21
27
28